wrapper

Azpeitiko Ikasberri Ikastolari emandako laguntza

Azpeitiko Udalaren eta Azpeitiko Euskara Patronatuaren dirulaguntzen 2015eko plan estrategikoaren baitan, eta Udalbatza Osoak 2008ko azaroaren 6an onartutako Hitzarmenaren arabera, 3.000 €tik gorako dirulaguntza hau ematea onartu da:


Erakundea: Azpeitiko Ikasberri Ikastola.
Entidad: Azpeitiko Ikasberri Ikastola.
Arrazoia: Udalerrian hezkuntza eskaintza sustatu eta eskola zentruen instalazioen kalitatea bermatzea.
Zenbatekoa: 139.343,33 €. Importe total: 139.343,33 €.

Azpeitia, 2016ko urtarrilaren 13a.—Eneko Etxeberria Bere- Azpeitia, a 13 de enero de 2016.—El alcalde, Eneko Etxebe-
ziartua, alkatea. rria Bereziartua.
(205) (205)
Eta hori guztia jakitera ematen da, Dirulaguntzak arautzen
dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2. artik

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea