wrapper

Hiri Antolamenduaren Plangin­tza Ororrean 1 «Alde Zaharra» HE Hirigin­tza eremuko 1.1 azpieremurako Plangin­tza Berezia

Alkate­tzak 2016ko uztailaren 4an emandako Ebazpenaren bidez, haserako onarpena eman zion Azpeitiko Hiri Antolamenduaren Plangin­tza Ororrean 1 «Alde Zaharra» HE Hirigin­tza eremuko 1.1 azpieremurako Plangin­tza Bereziari. Dokumentu hori Zinealdea S.L.k sustatu du, eta Jon Orue Etxe­barria, Jose Franscisco Antia Etxa­niz eta Ramon Uribe-Etxe­berria osa­tzen duten ekipo teknikoak ida­tzi dute.

Dagokigun Plan Bereziaren xedea da Plan orokorraren egiturazko antolamendua gara­tzea azpieremuan, dokumenturen memoriak berak jaso dituen arrazoiak, eta zehaztu dituen mugak eta norainokoak kontuan izanik, eta baita, tramitazioan dagoen Hirigin­tza hitzar­mena ere.

Horrenbestez, ekainaren 30ko 2/2006 Legea, Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzkoak xedatutakoaren arabera, jendaurreko erakustaldian jarriko da aipatutako espedientea, Azpeitiko Udaleko web orrian www.azpeitia.eus eta Idazkari­tzan, hogei eguneko epean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argi­tzen den hurrengo egunetik hasita. Aipatutako epean aztertu eta egoki eri­tzi­tako erreklamazio eta alegazioak aurkeztu ahal izango dira, Azpeitiko Alkate-Lehendakariari zuzenduta Udaleko Sarrera Erregistroan aurkeztu beharko direlarik.

Azpeitia, 2016ko uztailaren 4a.—Eneko Etxe­berria Bereziartua, alkatea. (4938)

 

DOKUMENTAZIOA

Memoria

Hitzarmena

Zarata

Planoak

Planoak 1

Planoak 2

Planoak 3

Planoak 4

Planoak 5

Planoak 6

Planoak 7

Planoak 8

Planoak 9

Planoak 10

Planoak 11

Planoak 12

Planoak 13

Planoak 14

Planoak 15

Planoak 16

Planoak 17

Planoak 18

Planoak 19

Planoak 20

Planoak 21

Planoak 22

Planoak 23

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea