wrapper

3. kreditu aldaketa

Dagoeneko amaitua da 2016ko Azpeitiko Udaleko Aurrekontuaren barruan 3 zk. duen kreditu gehigarrien bidez egindado Kreditu Aldaketarako Espedientea jendeari erakusteko epea. Erreklamazio edo oharpenik aurkeztu ez denez, behin-betiko onarpena eman zaio aipatu espedienteari.

 

Indarrean dagoen araudian xedatutakoa betez, argitara ematen dira aldaketa horiek kapituluka laburturik.

2016ko AURREKONTUA

 

KREDITU ALDAKETAREN ZK.: 3

 

    1. KREDITUAK GEHITZEA

 

Kapituluak

Izena

 

6

 

Inbertsio errealak

 

1.360,000,00

 

GUZTIRA

1.360.000,00

 

 

 

FINANTZAKETA

 

    1. SARREREN GEHIKUNTZAK

 

Kapituluak

Izena

 

8

 

          1. Finantza-aktiboak

 

1.360.000,00

 

GUZTIRA

1.360.000,00

 

 

Era berean, erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Interesatuek erabaki honen aurka zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakete Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietarako Salan iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean. Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkezteko Udalbatzarrari iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke.

 

Azpeitian, 2016ko ekainaren 24a

Alkate-lehendakaria,

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea