wrapper

2017/04/13

Administrazio Elektronikoaren zenbait alerdi arautzen dituen ordenantzar

Azpeitiko Udal Batzarrak, 2017ko urtarrilaren 16an egindako bilkuran, Azpeitiko Udalaren Administrazio Elektronikoaren zenbait alerdi arautzen dituen ordenantzari  haserako onarpena eman zion (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2017ko otsailaren 9an argitarauta, 28 zb).

Arauzko jendaurreko informazio epean ez da erreklamazio edo oharpenik izan. Hori dela eta, Toki jaurbidearen oinarrien apirilaren 2ko 7/1985 legearen 49 artikuluak xedatzen duenaren arabera, orain artean behin behineko zen akordioa behin betikoa bihurtuko da.

Legearen 70.2 artikuluak xedatzen duenaren arabera, onartutako Ordenantzaren testu osoa argitaratzen da, zehaztuz bere edukina Udalaren web orrian ere argitaratua dagoela, udal-agintarauen atalean.

Administrazio-bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean, egoki iritzitako beste edozein errekurtso jartzeari utzi gabe.

Aplikatzeako den legeria: Urriaren 1eko 39/2015 legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena (123 eta 124 artikuluak), eta uztailaren 13ko 29/1998 Legea, Administrazioarekiko Auzietarako Eskumena arautzen duena (46. artikuloa).

Azpeitia, 2017ko apirilaren 5a.—Eneko Etxeberria Bereziartua, Alkatea-Lehendakaria.

AZPEITIKO UDALAREN ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN ZENBAIT ALDERDI ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

ZIOEN AZALPENA
Informazioaren teknologia berriak gero eta hedatuago daude bizitzako eremu guztietan. Hori horrela, beharrezkoa da administrazio elektronikoa hiritarrei hurbiltzea, kudeaketak errazago egin ditzaten, udal bulegoetara joan beharrik gabe.
XXI mendeko erronka teknologikoen mailan egon nahi duen administrazio batek komunikazio elektronikoen erabilera sustatu behar du; aurrerapen eta berrikuntza teknologikoak aplikatu behar ditu izapide eta prozeduretan, hiritarrei eskaintzen dien zerbitzuetan ahalik eraginkortasunik handiena eskaintzeko.
Udalaren ardura da konfiantza eta segurtasuna sortzea izapide elektronikoen erabileran, aurrerapen teknologikoak haien zerbitzura jarriz. Azken batean, administrazioaren ardura da aurrez aurreko kudeaketaren eta kudeaketa elektronikoaren arteko bidea murriztea, eta gure ardura da hiritarren eta administrazioaren artean dagoen hesia murriztea.
Hiritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legeak ezartzen du 2009ko abenduaren 31tik aurrera toki-administrazioek hiritarrei aukera eman behar dietela legeak berak aitortutako eskubide hauek bitarteko elektronikoz erabiltzeko:
a.  Administrazioarekin harremanetan jartzeko bidea aukeratzea.
b.  Administrazioak dituen datuak eta dokumentuak ez ematea.
c.  Berdintasuna zerbitzuak bitarteko elektronikoz eskuratzerakoan.
d.  Interesdunak diren prozedurak zer izapidetan dauden ezagutzea.
e.  Dokumentuen kopia elektronikoak lortzea.
f.  Espedientea osatzen duten dokumentuak formatu elektronikoan gordetzea.
g.  Identifikazio elektronikorako behar diren bitartekoak lortzea, eta pertsona fisikoek nortasun-agiriaren sinadura elektronikoa erabili ahal izatea, edozein administraziorekin edozer izapide elektroniko egiteko.
h.  Sinadura elektronikoko beste sistema batzuk erabiltzea.
i.  Segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzea.
j.  Bitarteko elektronikoen bidez emandako zerbitzu publikoen kalitatea.
k.  Administrazioekin harremanetan jartzeko aplikazioak edo sistemak aukeratzea, betiere estandar irekiak erabiltzen diren kasuetan.

1. artikulua.  Helburua.
Ordenantza honen helburua da Azpeitiko Udaleko administrazio elektronikoaren zenbait alderdi arautzea, zehazki, honako hauek:
a.  Azpeitiko Udalaren egoitza elektronikoa sortzea, eta haren funtzionamendua arautzea.
b.  Identifikazio elektronikoko sistemak definitzea.
c.  Azpeitiko Udalaren erregistro elektronikoa sortzea, eta haren funtzionamendua arautzea.
d.  Jakinarazpen elektronikoen funtzionamendua arautzea.
e.  Dokumentu elektronikoen zenbait alderdi definitzea.
f.  Espediente elektronikoen zenbait alderdi definitzea.

2. artikulua.  Lege-esparrua.
— 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Prozedura Erkidearena.
— 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Hiritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzkoa.
— 2.568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onesten duena.
— 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, datuen babesari buruzkoa.

EGOITZA ELEKTRONIKOA
3. artikulua.  Egoitza elektronikoa.
1.  Hiritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/07 Legearen 10. artikuluan jasotakoari jarraikiz, http://www.azpeitia.eus web-gunea izango da Azpeitiko Udalaren Egoitza Elektronikoa.
2.  Azpeitiko Udalaren egoitza elektronikoaren zati izango dira, halaber, Udalaren jabetzako datuak argitaratzen eta kudeatzen dituzten web-guneak, betiere 2003ko martxoaren 13an Informatika Zerbizuen Foru Elkartearekin (IZFE S.A.) sinatutako lankidetza hitzarmenaren edo horren ondorengoen, ordezkoen edo osagarrien babesean.
3.  Bitarteko elektronikoen bidez Udala edo herritarrak baimendu behar direnean jarduera, prozedura eta zerbitzuetarako, hori egoitza elektronikoaren bidez egingo da.
4.  Egoitza elektronikoa kudeatzeko arduraduna Azpeitiko Udaleko Idazkaritza zerbitzua da.

4. artikulua.  Ediktuen eta iragarkien udal taula elektronikoa.
1.  Legezko edo erregelamenduzko xedapenengatik ediktuen udal taulan argitaratu beharreko ekintzak eta jakinarazpenak argitaratzerakoan, ediktuen taula elektronikoan argitaratuta osatu ahal izango dira.
2.  Ediktuen taula elektronikoa Azpeitiko Udalaren egoitza elektronikoan argitaratuko da eta interneterako konexioa duen edozein terminaletik kontsultatu ahal izango da.
3.  Ediktuen taula elektronikora sartzeko ez da nortasuna egiaztatzeko inolako mekanismo berezirik behar izango.
4.  Ediktuen taula elektronikoak edukia egiazkoa, osoa eta erabilgarria dela bermatzen duten sistemak eta mekanismoak edukiko ditu, herri administrazioetako araubide juridikoa eta administrazio prozedura erkidea araupetzen duten legeek aurreikusitako baldintzei jarraiki. Bereziki, dagozkion epeak zenbatzeko ondorioetarako, ediktuak argitaratu diren data eta ordua adieraztea bermatzen duten mekanismoa ezarriko da.
5.  Ediktuen taula elektronikoa erabilgarri egongo da urteko egun guztietan, hogeita laur orduz, egoitza elektronikoaren bidez. Arrazoi teknikoak direla-eta, aurreikusten bada ediktuen taula elektronikoa ezingo dela erabilgarri egon, erabiltzaileei ahalik eta lasterren jakinarazi behar zaie, eta taula kontsultatzeko erabilgarri dauden baliabideak adieraziko zaizkie.
 
IDENTIFIKAZIO ELEKTRONIKOA
5. artikulua.  Identifikazio elektronikoa.
1.  Azpeitiko Udalarekin dituzten harremanetan, pertsonek eta entitateek Azpeitiko Udalak baliozkotzat hartutako sinadura elektronikoko sistemak erabili ahal izango dituzte sistema hori onartzen duten prozeduretan eta jardueretan. Egoitza elektronikoan, Azpeitiko Udalak baliozkotzat hartzen dituen sinadura elektronikoko sistemen zerrenda eguneratua argitaratuko da.
2.  Aldi baterako, sinadura elektronikoko sistemarik ez duten pertsonei eta entitateei, gako eragile eta pasahitzaren bidezko ordezko sistema bat eman ahal izango zaie Udalarekin harremanak izateko eskubidea gauzatu ahal izateko. Egoitza elektronikoan, gako eragilea eta pasahitza eskatzeko jarraibideak eta formularioa argitaratuko dira.
3.  Sinadura elektronikoa edo gako eragilea erabili arren, dokumentu edo komunikazio elektronikoan sartu egin behar dira prozedura bakoitzerako behar diren identifikazio datuak.
4.  Hirugarren baten izenean dokumentuak elektronikoki aurkezteko gaitutako pertsonek edo entitateek ekintza hori gauzatzeko behar den ordezkaritza izan behar dute, 39/2015 Legearen 5 artikuluarekin bat.
5.  Eskabide telematiko batean interesdun bat baino gehiago daudenean, interesdun guztiek sinatu beharko dute elektronikoki eskabidea, eta jarduketak berariaz adierazitakoarekin edo, bestela, lehenengo sinatzaile gisa agertzen den interesdunarekin gauzatuko dira.
6.  Udalak, orokorrean edo berariaz, baimendutako pertsona fisikoak edo juridikoak gaitu ahal izango ditu interesdunen izenean dokumentu elektronikoak aurkeztu ahal izateko, 11/2007 Legeko 23. artikuluan ezarrita bezala.

ERREGISTRO ELEKTRONIKOA
6. artikulua.  Erregistro elektronikoa sortzea.
1.  Azpeitiko Udalaren erregistro elektronikoa on line dagoen erregistro informatiko bat da, eta egoitza elektronikoan argitaratzen diren prozedura eta izapideei dagozkien eskaerak, idatziak eta komunikazioak jasotzeko eta igortzeko aukera ematen du.
2.  Erregistro elektronikoak ez du erregistro orokor tradizionala ordezten; interesdunaren esku jartzen den beste bide bat da, eta haren helburua da Azpeitiko Udalarekin dituzten harremanak bizkortzea, eta eraginkorrak eta erosoak izatea (39/2015 Legearen 16. artikulua).
3.  Langile publikoen eta udalaren administrazio-unitateen posta elektronikoko postontzi korporatiboek ez dute, inolaz ere, erregistro elektronikoaren izaera izango.
4.  Ez dute erregistro elektronikoaren izaera izango, halaber, faxak jasotzeko gailuek, antolamendu juridikoan berariaz aurreikusitakoek izan ezik.
5.  Erregistro elektronikoa kudeatuko duen administrazio-unitatea Azpeitiko Udalaren Idazkaritza da.

7. artikulua.  Erregistro elektronikoaren funtzionamendua.
1.  Erregistro elektronikoa urteko egun guztietan eta eguneko hogeita lau orduetan egongo da martxan.
2.  Eskaerak, idatziak, kontsultak eta komunikazioak jasotzeko zerbitzua mantentze-lan tekniko edota operatibo justifikatuak egiteko arrazoiak daudenean soilik eten ahal izango da, ezinbestekoa den denborarako soilik. Zerbitzua etengo denean, ahalik azkarren eman behar zaie horren berri erabiltzaileei. Etenaldia ez denean aurreikusia, ahal denean, erabiltzaileak egoera horren berri ematen duen mezua ikusiko du.
3.  Datuetarako sarreraren segurtasun-arrazoiengatik, izapide elektronikoak egin aurretik, erabiltzaileak identifikatu egin beharko du, ordenantza honetako 4 artikuluan zehaztutako sistemaren baten bidez.
4.  Erregistro elektronikoak zerbitzu hauek emango ditu:
a.  Erabiltzaileak emandako dokumentazioaren agiri elektronikoa entregatzea, datu hauekin: bidaltzailearen identifikazioa, data, ordua, erregistro-zenbakia eta entregatutako dokumentuen zerrenda. Baldin eta interesatuak ziurtagiria jasotzen ez badu, edo jasotzen duen mezua errore edo akats baten berri ematen duen mezu bat bada, erregistro orokorrak eskaera, idatzia edo komunikazioa jaso ez duen seinale izango da, eta, hortaz, interesatuak beste uneren batean edo beste bitarteko batzuen bidez aurkeztu beharko du.
b.  Fitxategiak zehaztutako formatuetan eransteko aukera. Interesatuek emandako dokumentuak eta irudiak Azpeitiko Udalerako baliozko formatu eta estandarretara egokitu beharko dira, eta kasu bakoitzean ezarritako gehienezko tamainak zaindu beharko dituzte. Egoitza elektronikoan, formatu eta estandar horien zerrenda eguneratua eta onartuko den gehienezko tamaina argitaratuko dira.
6.  Erregistro elektronikoaren bidez jaso edo igorritako eskaerak, idatziak edo komunikazioak sarrera edo irteeraren denbora-ordena errespetatuz erregistratuko dira. Idazpen guztiak ordena kronologikoan jasoko dira.

8. artikulua.  Epeen zenbaketa.
1.  Erregistro elektronikoa, Azpeitiko Udalari nahiz interesdunei dagozkien epe-zenbaketarako, data eta ordu ofizialek gidatuko dute.
2.  Egun naturaletan zehaztutako epeen zenbaketaren kasuan, eta interesdunek epeak betetzeari dagokionez, jaiegun batean aurkezten dena hurrengo laneguneko lehen orduan aurkeztu dela ulertuko da, arauak jaiegun batean jasotzea berariaz baimentzen duenean izan ezik. Oro har, egun baliogabeak izango dira igandeak eta jaiegun bezala adierazten direnak. Egutegia egoitza elektronikoan argitaratuko da.

9. artikulua.  Dokumentu elektronikoak aurkeztea.
1.  Agiriak Azpeitiko Udalaren erregistro orokor elektronikoan aurkeztea borondatezkoa izango da, lege mailako arauren batek besterik ezarri ezean; beraz, interesdunek erregistro orokor elektronikoa erabiliko dute, nahi izanez gero, Herri Administrazioen Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan, ezarritako bideen ordez.
2.  Erregistro orokor elektronikoan eskabide, idazki eta komunikazioak aurkeztu ahal izateko, oro har, beharrezkoa izango da eskatzailea identifikatzea.
3.  Erregistro elektronikoan aurkeztutako komunikazio, idatzi edo eskaera baten dokumentu osagarriak aurkezteko, erregistro elektronikoa, erregistro orokor tradizionala edo legez zehaztutako bitartekoren bat erabili ahal izango da.
4.  Erregistro elektronikoak egoera hauetan aurkeztutako dokumentu elektronikoak baztertu ahal izango ditu:
a)  Erregistroaren material-eremutik kanpoko organo eta organismoentzako dokumentuak.
b)  Kode maleziatsuren bat edo sistemaren osotasunari edo segurtasunari eragin diezaiokeen gailuren bat dutenak.
c)  Dokumentu normalizatuei dagokienez, nahitaez bete beharreko atalak betetzen ez direnean, edo haiek izapidetzea galarazten duten inkongruentziak edo ez aipatzeak daudenean.
d)  Dokumentua Azpeitiko Udalak onartutako formaturen batean egin ez denean.
e)  Ezarritako gehienezko tamaina gainditzen duenean dokumentuak; erregistro elektronikoan bertan adieraziko da gehienezko zer tamaina onartzen den kasu bakoitzean.
5.  Aurreko atalean aurreikusitako kasuetan, igorleari horren berri emango zaio, eta adierazi zer arrazoirengatik baztertzen den, halakorik egin daitekeenean, eta hutsegite horiek konpontzeko zer bide dauden eta zer helbidetan aurkeztu daitezkeen. Interesdunak hala eskatzen duenean, aurkezteko egindako saiakeraren egiaztagiria bidaliko da, baita baztertua izateko arrazoien berri eman ere.
6.  Aurreko 4 atalean aurreikusten diren egoerak gertatu, eta erregistro elektronikoak dokumentua atzera botatzen ez badu; eskumena duen administrazio-organoak akatsa konpontzeko eskatuko du, eta ohartaraziko du, eskaerari erantzun ezean, aurkezpena ez dela baliozkoa edo eraginkorra izango.
7.  Idatz-zati hauetan adierazitakoa gorabehera, inoren izenean dihardutenek ordezkaritza hori frogatu beharko dute, aldez aurretik edo administrazio organoek eskatuz gero, horrela xedatzen baita Herri Administrazioen Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. artikuluan.

10. artikulua.  Sarrera erregistroa izango duten agiriak.
1.  Azpeitiko Udalaren erregistro orokor elektronikoan sarrera-erregistroa egingo zaie eskabide, idazki eta komunikazioei, behar bezala identifikaturik badaude igorlea, eskaeraren xedea, Udaleko administrazio-organo edo administrazio-unitate hartzailea eta administrazio-prozedurari buruzko araudi aplikagarrian eskatzen diren gainerako datuak.
2.  Eskabide, idazki eta komunikazioen aurkezpen elektronikoari dagokionez, sistema elektronikoak interesdunei aurkezpen hori erraztuko die, eskaeraren eredu orokorra emanez, nahitaez bete behar diren eremuak adieraziz, edo, behar denean, berariazko eskaera-ereduak emanez, denak ere nahitaez erabili beharrekoak, sistemaren funtzionamendu egokia bermatzeko.
3.  Prozedura jakin batean eskabideak, idazkiak eta bestelako agiriak aurkezteko edota zenbait agiri ofizial ateratzeko erregistro orokor elektronikoa erabili ahal izateak ez du esan nahi jarduketa horiek oso-osorik bide elektronikoetatik izapidetu daitezkeenik.

11. artikulua.  Agiriak erregistro orokor elektronikoan aurkeztearen ondorioak.
1.  Eskabide, idazki, kontsulta eta komunikazioak Azpeitiko erregistro orokor elektronikoan aurkezten direnean, ondorio juridikoak zuzenbidez onartzen diren gainerako bideetatik aurkezten direnean bezalakoak izango dira.
2.  Interesdunek erregistro orokor elektronikoan eskabideak eta gainerako agiriak aurkeztu izana frogatu ahal izango dute erregistroak automatikoki emango dien egiaztagiri elektronikoaren bidez.
3.  Erregistro orokor elektronikoak agiri bat jaso duela baieztatzeko emango duen egiaztagiria paperean inprimatu edota euskarri informatikoan gorde ahal izango da.
4.  Nolanahi ere, dokumentuak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztean gerta daitezkeen arriskuak igorleak hartu beharko ditu bere gain, eta administrazioa ez da inongo inguruabarren erantzule izango, ez badira haren zerbitzu publikoen funtzionamenduari egotzi dakizkiokeenak.
5.  Interesdunak idazki edo eskabide bera erregistro orokor elektronikoan eta erregistro arrunt batean aurkezten badu, lehenbiziko sarrera-zenbakia duena baizik ez da izapidetuko.

12. artikulua.  Agiri ofizialen irteerak.
Beste organo batzuei edo partikularrei zuzendutako idazki, komunikazio eta bestelako dokumentu ofizialen irteerari dagokionez, Azpeitiko Udalaren erregistro orokor elektronikoak:
a.  Idazkia edo komunikazioa igorri den egun eta ordu zehatzak egiaztatuko ditu.
b.  Administrazio-organo igorlea adieraziko du.
c.  Nori edo zer administrazio-organori igortzen zaion adieraziko du.
d.  Gaiaren laburpen bat jasoko du.
e.  Egiten den irteera-idazpenari hurrenkerako zenbaki bat ezarriko dio.
f.  Igorritako idazki edo komunikazio ofizialaren kopia gordeko du automatikoki.
g.  Irteerako egiaztagiri elektronikoa lortzeko aukera emango du.

13. artikulua.  Elebitasuna.
Udal Administrazioak ziurtatu egingo du Euskararen Erabileraren Normalizaziorako azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean, Azpeitiko Udalak onartutako Euskararen Erabilera Irizpideak eta aplikatu beharreko gainerako araudietan xedaturikoa. Bereziki, ziurtatuko da udal egoitza elektronikoen eduki guztiak Euskal Autonomi Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egon daitezen, herritarrek duten baliabide elektronikoen bidez bi hizkuntza horietako edozeinetan erlazionatzeko eskubidea ziurtatuz, Herri Administrazioen Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 15. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

14. artikulua.  Datuen babesa.
1.  Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, izapideetarako jasotako datu pertsonalak Dokumentuen sarrera- eta irteera-erregistroa fitxategian sartuko dira, edo etorkizunean egin edo osa daitekeenean. Ordenantza hau onartzeko garaian, fitxategi hori Datuak Babesteko Euskal Agentzian identifikatzeko kodea Sarrera eta irteera erregistroa da.
2.  Fitxategiaren organo arduraduna Azpeitiko Udala da. Interesatuek, Erregistro Elektriko Orokorraren bidez, Udalaren egoitza elektronikoan, erabiliko dituzte datu pertsonaletan sartzeko, horiek zuzentzeko, ezerezteko eta horien aurka jotzeko eskubideak: Azpeitiko Udala; Plaza Nagusia, 5; 20730 Azpeitia (Gipuzkoa).
3.  Arestiko 4 artikuluan adierazitako identifikazio-sistema elektronikoak erabiltzen direnean, eta nortasuna egiaztatu ahal izateko, emandako datu pertsonalak erabiltzeko baimena ematen dio eskatzaileak Udalari.

JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOA
15. artikulua.  Jakinarazpen elektronikoa.
1.  Azpeitiko Udalak jakinarazpen elektronikoko sistema bat izango du, eta beste bitarteko edo sistema batzuen bidez osatu ahal izango da.
2.  Lege mailako arau batek elektronikoa ez den baliabide bat erabiltzeko agintzen duenean izan ezik, edozein herritarrek aukeratu ahal izango du, uneoro, udal Administrazioarekin baliabide elektronikoz komunikatzeko modua. Baliabide batzuen edo besteen bidez komunikatzeko aukerak ez du herritarra lotuko, honek edozein unetan aukeratu ahal izango baitu hasieran hautaturikoa ez den beste baliabide bat.
3.  Eskaeran jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez jasotzeko borondatea adieraziko da, eta jakinarazpen elektronikorako Azpeitiko Udalak baliozkotu eta onartutako bitarteko bat adierazi.
4.  Jakinarazpenak egoitzan egiteko prozedura honako hau izango da:
a.  Jakinarazpen elektronikoa borondatez aukeratu duten herritarrek zein beraiekin harremana bide elektronikoz izatera derrigorrean ezarritakoek helbide elektroniko bat eman beharko dute egin beharreko jakinarazpenak jasotzeko.
b.  Behin jakinarazpena prestatuta, egoitza elektronikoan jarriko da eskura. Eskura jarritakoan, jasotzaileari ohar bat bidaliko zaio posta elektronikoz berak emandako helbide elektronikora. Jakinarazpen oharrean egoitza elektronikorako lotura bat egongo da, jakinarazpenak kontsultatzeko atalera. Hiritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko 11/2007 Legeko 28. artikuluko 2. paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako, ohar hori bidalita jakinarazpena eskura jarri dela ulertuko da.
c.  Egoitza elektronikoan modu nabarmenean agertu beharko da jakinarazpenak eskuratzeke daudela, eta garbi adierazita egon beharko da ere dokumentura sartuz gero horren edukia jakinarazitzat joko dela.
d.  Jakinarazpenaren edukia ikusi aurretik, jasotzaileak egiaztagiria sinatu behako du sinadura elektronika aurreratuaren bidez. Egiaztagiria jakinarazpena egin duen administrazio organoari edo erakundeari bidaliko zaio dagokion espedienteari gehitzeko. Hiritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko 11/2007 Legeko 28. artikuluko 3. paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako, jakinarazpenaren edukira sartutzat joko da egiaztagiria sinatzen den momentuan.
e.  Jakinarazpen operazioak jakinarazpena ikustea ahalbideratuko dio jasotzaileari, eta hala badagokio, erantsitako dokumentuak ere bai, horrekin batera doazen sinadura elektronikoak egiaztatzea, eta hori guztiori bere terminal fisikora jaistea.
5.  Errolda elektronikoan izena emanda duen eta bide elektronikoz harremana izatera behartuta ez dagoen interesdunak arlo jakin bateko jakinarazpenak, une batetik aurrera, bide elektronikotik ez egiteko eskatu ahal izango du, betiere, urriaren 1eko 39/2015 Legeko 18. artikuluan onartutako gainerako bideak kontuan hartuz, jakinarazpenak egiteko helbideren bat adierazten badu.
6.  Prozedura jakin bateko jakinarazpen elektronikoa egindakotzat joko da horretarako onartutako baliozko formen bidez egin ondoren, interesdunak edukiaren ezagutza eta ebazpenaren edo jakinarazpenaren helburu den ekintzaren helmena ezagutzea dakarten jarduerak egitean.
7.  Bitarteko elektronikoak erabiltzeko lehentasunaren nahiz onarpenaren berri emateko eta jasotzeko, bitarteko elektronikoak erabili ahal izango dira.

16. artikulua.  Agertze elektronikoaren jakinarazpena.
1.  Agertze elektronikoaren jakinarazpena interesduna behar bezala identifikatuta dagokion administrazio-jardueraren edukira egoitza elektronikoaren bidez sartzean datza.
2.  Jakinarazpen elektronikoak egoera hauetan egon daitezke:
a.  Eskura: interesdunak jakinarazpena postontzian jaso du eta eskura dauka, onartu, irakurri edo atzera bota dezan.
b.  Irakurrita: interesdunak jakinarazpena eskuratu eta zuzen irakurri du. Jakinarazpen-sistemak jakinarazpena eskuratu den eguna eta ordua egiaztatzea ahalbidetuko du. Une horretatik aurrera, jakinarazpena gauzatu dela ulertuko da, legezko ondorio guztietarako.
c.  Baztertua: interesdunak bere postontzira sartu baina jakinarazpen hori ez irakurtzea erabakitzen du espresuki. Jakinarazpen sistemak jakinarazpena eskuratu den eguna eta ordua egiaztatzea ahalbidetuko du. Une horretatik aurrera, jakinarazpena baztertu dela ulertuko da, legezko ondorio guztietarako.
d.  Automatikoki baztertua: Administrazio-jakinarazpenen baliozkotasunaren legeak ezartzen duen epea igaro eta interesatuak ez du irakurri edo atzera bota jakinarazpena. Kasu horretan, jakinarazpena baztertu egin dela ulertuko da legezko ondorio guztietarako.

DOKUMENTU ELEKTRONIKOAK
17. artikulua.  Dokumentu elektronikoak.
1.  Dokumentu elektronikoek baldintza hauek bete beharko dituzte baliozkoak izateko:
a.  Edozein motatako informazioa izatea.
b.  Informazioa artxibatzea, euskarri elektroniko batean; formatu zehatz eta ezagun bateko euskarrian, hain zuzen.
c.  Bereiztea ahalbidetzen duten identifikazio datuak edukitzea, nahiz eta maila handiagoko espediente edo dokumentu elektroniko batean sartu.
2.  Administrazioaren dokumentu elektronikoak, baldintza horiek betetzeaz gainera, elektronikoki igorri eta sinatu behar dira, 11/2007 Legeko 18. eta 19. artikuluetan aurreikusitako sinadura sistemen bidez. Halaber, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 10.artikuluan aurreikusitako baliozkotasun baldintzak bete behar dituzte.
3.  Administrazioaren dokumentu elektroniko baten edo interesatuak igorritako dokumentu baten kopia elektronikoa egin eta kopia hori benetako kopiatzat hartzeko, baldintza hauek bete behar dira:
a.  Azpeitiko Udalak jatorrizko dokumentu elektronikoa edukitzea.
b.  Kopia hori egiteko berariaz gaitutako funtzionario batek ematea, edo horretarako ezarritako sistemek, modu automatizatuan. Azpeitiko Udalak kopia elektronikoak egiteko gaitutako funtzionarioen erregistro eguneratua izango du.
c.  Sinadura elektronikoaren informazioak eta, egonez gero, denbora-zigiluak jatorrikoarekin bat datorrela egiaztatzeko aukera ematea.

18. artikulua.  Dokumentu ez elektronikoetatik lortutako dokumentu elektronikoak.
1.  Azpeitiko Udalak paperean edo digitalizatu daitekeen beste euskarri batzuetan dauden dokumentuen kopia elektronikoak egin ditzake.
2.  Azpeitiko Udalak igorritako dokumentuen eta interesatuek emandako dokumentu pribatuen kopia elektronikoak egin daitezke.
3.  Irudi elektroniko izendaturiko dokumentuan edo irudi fidela sortzea ahalbidetzen duen beste edozein euskarritan dagoen dokumentu bat digitalizatzearen emaitzari. Digitalizazio deritzo papereko edo euskarri ez elektroniko bateko dokumentu bat fitxategi elektroniko bihurtzen duen prozesu teknologikoari, dokumentuaren irudi kodetua, fidela eta zuzena ematen duenari.
4.  Irudi elektronikoak benetako kopia elektronikoak izango dira, Azpeitiko Udalak baldintza hauek betetzen baditu:
a.  Kopiatutako dokumentua jatorrizkoa edo benetako kopia izatea.
b.  Kopia elektronikoak baliozko sinadura elektronikoa izatea.
c.  Kopia hori idazkariak edo berariaz gaitutako funtzionario batek egitea, edo horretarako ezarritako sistemek, modu automatizatuan. Azpeitiko Udalak egunean izan beharko du dokumentu ez elektronikoetatik abiatuta kopia elektronikoak egiteko gaitutako funtzionarioen zerrenda.

19. artikulua.  Interesdunek igorritako dokumentu elektronikoak.
1.  Hiritarrek dokumentu elektronikoak aurkeztu ahal izango dituzte interesdun diren espedientetan.
2.  Paperezko euskarriko dokumentuen irudi elektronikoen fideltasuna interesdunen sinadura elektronikoaren bidez bermatuko da, Hiritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 35.2 artikuluari jarraikiz. Kasu horietan, udalak jatorrizko dokumentuarekin erkatzea eskatu ahal izango du.
3.  Interesatuek emandako dokumentuak eta irudiak Azpeitiko Udalerako baliozko formatu eta estandarretara egokitu beharko dira. Egoitza elektronikoan, formatu eta estandar horien zerrenda eguneratua argitaratuko da.

20. artikulua.  Interesdunek kopia elektronikoak lortzea.
Hiritarrek eskubidea dute interesdun diren prozeduren parte diren dokumentu elektronikoen kopia elektronikoak lortzeko, dagokion prozedura arautzen duen araudian ezarritakoaren arabera.
Kopia interesatuaren kontura lortuko da, eta egiaztagirien eta dokumentuen laburpen bat egin daiteke edo interesatuari eragiten ez dioten datuen konfidentzialtasuna mantentzea ahalbidetzen duten beste metodo elektroniko batzuk erabili.

ESPEDIENTE ELEKTRONIKOA
21. artikulua.  Espediente elektronikoa.
1.  Espediente elektronikoak prozedura bakoitzean legez aurreikusitako administrazio izapideei eta horiek Azpeitiko Udalean duten aplikazio espezifikoari jarraikiz diseinatuko dira.
2.  Espediente elektroniko bakoitzak kode bat izango du, identifikatu ahal izateko. Administrazio arteko trukea errazten duten sistemak erabiliko dira, ahal den neurrian.
3.  Espediente elektronikoak dokumentu elektronikoz osatuta egongo dira; beste espediente elektroniko batzuk ere eduki ditzakete, prozedurak hala eskatzen badu. Baldin eta, salbuespenez, espedientera sartu beharreko dokumentu jakin batzuen izaera edo luzera dela eta, dokumentu horiek espedientean sartzea zaila edo ezinezkoa gertatzen bada, espedientearen aurkibidean sartu beharko dira, formatu ez-elektronikoan aurkeztearen kaltetan gabe.
4.  Espediente elektronikoan sartzen diren dokumentuak iraupen luzeko eta erabiltzaile guztiek doan erabil ditzaketen tresnen bidez eskuratzeko moduko formatuetara egokitzen saiatu beharko da.

FAKTURA ELEKTRONIKOA ETA ORDAINKETA ELEKTRONIKOA
22. artikulua.  Faktura elektronikoa.
1.  Udal administrazioak eta bere erakunde publikoek ordaintzeko sistema elektronikoak ezarriko dituzte herritarrek zergak, santzioak, isunak, errekarguak eta zor dizkieten gainerako zenbatekoak ordaindu ahal izateko, beharreko kitapenaren ondoren beharrezko kasuetan.
2.  Aurreko puntuan xedaturikoa betetzeko, beste Herri Administrazio batzuek gaitutako ordainketa elektronikorako pasabideak erabili ahal izango ditu udal administrazioak, finantza erakunde zehatz batzuekin datuak modu seguru eta konfidentzialean on-line trukatu ahal izateko, eta horrekin on-line ordainketa ezarririk tramitazio telematiko baten edozein puntutan.
3.  Ezartzen diren ordainketa elektronikorako sistemek egindako ordainketaren agiria emango dute.
4.  Ordainketa elektronikoki ezin egin ahal izateak ez du inolaz ere aldatzen bete behar hori betetzea ezarritako epeetan.

XEDAPEN GEHIGARRIA
Ordenantza honetan Azpeitiko Udalean eskuragarri dauden edo denbora-epe labur batean eskuragarri egongo diren administrazio elektronikoaren zenbait alderdi arautzen dira.

AZKEN XEDAPENAK
Lehena.  
Ordenantza hau indarrean sartuko da Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 70.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, testu osoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean, eta lege bereko 65.2 artikuluan aurreikusitako epea igaro ondoren.
Bigarrena.  
Azpeitiko Udalaren administrazio elektronikoa ordenantza honek arautuko du, eta, ordenantzan aurreikusten ez diren kasuetan, 11/2007 Legea, 39/2015 Legea eta aplika daitezkeen gainerako arauak aplikatuko dira.
Hirugarrena.  
Ordenantza hau Azpeitiko Udalaren egoitza elektronikoan argitaratuko da: www.azpeitia.eus.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea

Jakinarazten dizugu webguneak berezko zein beste batzuen cookieak dituela, eta horien bidez zerbitzu hobea eskaini nahi dizugu, eta nabigazio-esperientzia hobetu nahi dugu. Webgunetik nabigatzen jarraitzen baduzu, horrek esan nahi du onartzen duzula aipatutako helburuekin cookieak erabiltzea Informazio gehiagorako Cookien politika.

Webgune honetako Cookien politika onartzen dut

EU Cookie Directive Plugin Information