wrapper

Oharrak

Apirilaren 10eko Udalbatzaren laburpena.

UDALBATZA OSOAK 2018KO APIRILAREN 10EAN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2018ko apirilaren 10ean, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Udalbatza Osoa lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Udalbatza Osoa osatzen duten zinegotzi denak bertan direla, bi ezik.

Honako akordioak hartu dira:

1.- Udalbatzak 2017ko abenduaren 12an eta 2018ko martxoaren 6an egindako bilkuran aktak onartzea.

2.- Euskarazko Toki Hedabideen jardunari atxikitutako diru-laguntzak honako hauei ematea:
Urola Kostako Hitza
Uztartzen Euskara Elkartea - Uztarria
Erlo Telebista

3.- Udalak 2018rako onartutako lanpostu zerrenda aldatzea.

4.- 2017ko udal aurrekontuaren eta bere erakunde autonomiadunen likidazioak onartu izanaren berri ematea.

5.- 2017ko ekitaldiko aurrekontuko kreditu gerakina eta inbertsio errealak 2018ko aurrekontuan txertatu direla jakinaraztea.

6.- Alkatetzak 2017ko maiatzean, ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean emandako ebazpenen berri ematea.

Azpeitian, 2018ko apirilaren 18an-
IDAZKARIAK,

Sin.: Olatz Eizagirre Orbegozo

Ministerio de Hacienda y Función Pública
Reg. Gral. de la Subdel. Gob. en Gipuzkoa
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN PLENARIA DE 10 DE ABRIL DE 2018.

En Azpeitia, a 10 de abril de 2018, en el salón de plenos de la Casa Consistorial, en primera convocatoria y sesión ordinaria, se ha reunido el Ayuntamiento Pleno para tratar y resolver los asuntos del Orden del Día, bajo la presidencia de su alcalde-presidente D. Eneko Etxeberria Bereziartua, y con la asistencia de la totalidad de miembros que lo componen, excepto dos.

Se han adoptado los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar las actas de las sesiones celebradas el 12 de diciembre de 2017 y 6 de marzo de 2018.

2.- Conceder a las siguientes entidades las ayudas relacionadas con la actividad de los Medios de Comunicación locales:
Urola Kostako Hitza
Uztartzen Euskara Elkartea - Uztarria
Erlo Telebista

3.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para 2018 aprobada por el Ayuntamiento.

4.- Dar cuenta de la aprobación de las liquidaciones del presupuesto municipal de 2017 y de sus entidades autónomas.

5.- Dar cuenta de que el remanente de crédito y las inversiones reales del persupuesto del ejercicio de 2017 se han incorporado al presupuesto de 2018.
6.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía de junio, julio, agosto y septiembre de 2017.

Azpeitia, a 18 de abril de 2018
IDAZKARIAK,

Sin.: Olatz Eizagirre Orbegozo.

Ministerio de Hacienda y Función Pública
Reg. Gral. de la Subdel. Gob. en Gipuzkoa

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea