wrapper

Gizarte eta gizarte osasungintza arloko elkarteen udal dirulaguntza. (1.A. / 1.B.)

Gizarte eta gizarte osasungintza arloko elkarteen udal dirulaguntza. (1.A. / A.B.)

Aurrekariak

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17.1.13) artikuluak jasotzen duenez, lege honetan eta aplikatu beharreko legerian xedatutakoaren esparruan, udalak eskumen propioak baliatu ahal izango ditu gizarte-zerbitzuak antolatzeko, planifikatzeko eta kudeatzeko eremu materialean.

Abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, Gizarte Zerbitzuei buruzkoak, V. kapituluan arautzen du irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimenerako laguntza publikoa, eta, besteak beste, aurreikusten du elkarteei laguntzeko eta herritarren parte-hartzea sustatzeko jarduerak diru-laguntzen esparruan antolatu ahal izango direla.

Azpeitiko Udalak, 2021eko ekitaldirako onartutako aurrekontuak eta 2021eko otsailaren 2an egindako udalbatzarrean onartutako aldaketak ikusita, Udalarentzako eta bere erakunde publikoentzako 2020-2022 Diru-laguntzen Plan Estrategikoa eguneratzea erabaki zuen. Plan hori Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 2021eko martxoaren 12an (48. zk.):

- I. eranskinean, elkarte sozial eta soziosanitarioentzako laguntza-programak egiteko diru-laguntzaren lerroa jasotzen da.

- II. eranskinean, lankidetzaren, elkartasunaren eta giza garapenaren arloko laguntza-programen lerroa jasotzen da.

Programak dituzten helburu estrategikoak hauek dira :

  • Tokiko elkarte-sarea indartzea, herritarren parte-hartzea sustatuz eta komunitate-jarduerak sustatuz.

  • Azpeitiko udalerrian gizarte-zerbitzuen esparruan (gizarte- eta soziosanitario-eremuan) helburuak dituzten elkarte, talde eta ordena erlijiosoek urtean zehar egindako jarduerak babestea. Jarduera horien onuradunak Azpeitiko herritarrak dira.

  • Herri behartsuenen garapenean laguntzea, eta haien bizi-baldintzak hobetzen laguntzea.

  • Egoera ahulean dauden kolektiboek proiektu humanitarioak, produktiboak, prestakuntzakoak edo laguntzakoak gara ditzaten laguntzea.

Udalbatzak 2021eko ekainaren 1ean egindako ohiko bilkuran, Azpeitiko Udalaren 2021erako diru-laguntzen deialdia arautzen duten oinarri orokorrak onartu ziren, Gizarte Zerbitzuen, Kirolen eta Kulturaren arloetarako.

* Diru-laguntza elektronikoki eskatzeko helbiea: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU01812650