wrapper

Barne Kontrolaren Araudia

AZPEITIKO UDALA

Iragarkia

Udalbatzak, 2019ko maiatzaren 7an egindako osoko bilkuran, Barne Kontrolaren Araudiari hasierako onespena ematea erabaki du.

Iragarki honen bitartez jendaurrera ateratzen da espedientea eta interesdun pertsonek berau aztertu ahal izango dute Azpeitiko Udalaren Idazkaritzako bulegoetan eta iragarki oholean, astelehenetik ostiralera, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, 30 laneguneko epean.

Adierazitako epean Udaleko Erregistro orokorrean erreklamazio eta oharpenak aurkeztu ahal izango dira.

Jendaurrean jartzeko epea amaituta erreklamazio edo oharpenik auzkeztu ez bada, Araudia behin betiko onartutzat joko da, beste erabakirik hartu behar izan gabe.

Azpeitian, 2019ko maiatzaren 8an.- Eneko Etxeberria, Alkatea.

Iragarkia

Araudia