wrapper

Jarduera sailkatua ezartzeko eskaera: Técnicas de Movimiento Ibiltek S.L.

AZPEITIKO UDALA
Jendearentzako argibideak
Jarduera sailkatua ezar tze ko eskaera Euskal Herriko Inguru-giroa babesteko lege orokorraren arabera tramitatu behar dena.
Eska tzai lea: Técnicas de Movimiento Ibiltek S.L.
Jarduera nagusia: edonolako makinaria berezia diseina tzea, fabrika tzea, konpon tze a eta mar txan jar tzea.
Lekua: Azpeitiko Badiolegi txo industri gunea, 4 –5. pabi-lioian–.
Aipatu Legeko 58 atalaren arabera, herritarrak jakinaren gainean jar tze ko epe bat zabalduko da, jarduera hori dela-eta beren burua eragindako tzat jo tzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal di tza ten. Espedientea hamabost laneguneko epean egongo da ikusgai Udaleko Idazkari tzan bulego-orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erre-gistro Nagusian.
Azpeitia, 2018ko urriaren 26a.—Eneko Etxe berria Bereziar-tua, alkatea.

Iragarkia - GAO