wrapper

Kreditu Aldaketa 3zk.ko espedientea, kreditu gehigarrien bidez.

AZPEITIKO UDALA


Iragarkia


2018ko maiatzaren 15eko bilkuran Udal Batzarrak Udalaren 2018ko Aurrekontu Propioaren barruan ondorengo espedientea onartu zuen. Kreditu Aldaketa 3 zk.ko espedientea, kreditu gehigarrien bidez.
Indarrean dagoen araudian xedatutako a betez, jendaurrean ikusgai jarriko da Azpeitiko Udaleko lkontuhartzailetzako bulegoetan hamabost laneguneko epean, iragarki hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta ondorengo lanegunetik aurrera, epe horretan aztet1cu eta egoki iritzitako Udal Batzutari erreklamazioak jarri ahal izateko.
Erreklamazio idazkiak Azpeitiko Udaleko Sarrera Erregistroan aurkeztu behar dira. Aipatu epean inolako erreklamaziorik aurkezten ez bada behin-betirako onartutzat hartuko da espedientea.
Azpeitian, 201 8ko maiatzaren l6an,.-
Eneko Etxeberria, Alkatea.

Iragarkia