wrapper

2018 Aurrekontu Orokorra

2018 urteari dagokion Aurrekontu Orokorra jende aurrean agerian egoteko arauzko epea igaro eta, inolako ereklamazio edo oharpenik aurkeztu ez denez, aipatu Aurrekontua behin-betirako onartu da.

Udal Erregimenari buruzko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 2/1985 Legeko 112.3 artikuluan, Toki Ogasunak arautzen dituen abenduaren 28ko 39/1988 Legeak 150.3 artikuluan, 500/1990 Errege Dekretuaren 20.3 artikuluan eta 21/2003 Foru Arauaren 15.3 artikuluan ezarritakoa beteaz, Aurrekontu orokorra osatzen duen Aurrekontu bakoitza eta Aurrekontu konsolidatua kapituluka laburturik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira.
AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

 

AURREKONTU PROPIOA / PRESUPUESTO PROPIO

Sarreren Egoera / Estado de ingresos

Kapituluak / Capítulos Izena / Denominación Euroak/Euros
A) Eragiketa Arruntak / Operaciones corrientes
1 Zuzeneko zergak / Impuestos directos 5.391.000,00
2 Zeharkako zegak / Impuestos indirectos 270.000,00
3 Tasak eta bestelako sarrerak / Tasas y otros ingresos 1.794.500,00
4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 11.009.861,80
5 Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales 358.822,66
B) Kapital eragiketak / Operaciones de capital
6 Inbertsio errealen inorenganatzea / Enajenación de invers. reales 0,00
7 Kapital transferentziak / Transferencias de capital 450.000,00
8 Finantza aktiboak / Activos financieros 18.000,00
9 Finantza pasiboak / Pasivos financieros 0,00
______________
GUZTIRA / TOTAL 19.292.184,46
_____________________________________________________

Gastuen Egoera / Estado de Gastos

Kapituluak / Capítulos Izena / Denominación Euroak/Euros
A) Eragiketa arruntak / Operaciones corrientes
1 Langileen gastuak / Gastos de personal 5.287.450,14
2 Ondasun arrunten eta zerb.erosk. / Gtos. en bienes corr. y ser. 5.821.700,00
3 Finantza gastuak / Gastos financieros 17.242,47
4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 4.818.448,81
B) Kapital eragiketak / Operaciones de capital
6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 2.360.621,24
7 Kapital transferentziak / Transferencias de capital 630.000,00
8 Finantza aktiboen aldaketa / Variación de activos financieros 18.000,00
9 Finantza pasiboen aldaketa / Variación de pasivos financieros 338.721,80
______________

GUZTIRA / TOTAL 19.292.184,46
_______________________________________________________________

EUSKARA PATRONATUKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE EUSKARA

Sarrera Egoera / Estado de Ingresos

Kapituluak / Capítulos Izena /Denominación Euroak/Euros
A) Eragiketa arruntak / Operaciones corrientes
1 Zuzeneko zergak / Impuestos directos 0,00
2 Zeharkako zergak / Impuestos indirectos 0,00
3 Tasak eta bestelako sarrerak / Tasas y otros ingresos 28.500,00
4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 584.919,55
5 Ondare sarrerak / Ingresos Patrimoniales 0,00
B) Kapital eragiketak / Operaciones de capital
6 Inbertsio errealen inorenganatzea / Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Kapital transferentziak / Transferencias de capital 0,00
8 Finantza aktiboak / Activos financieros 0,00
9 Finantza pasiboak / Pasivos financieros 0,00
___________________

GUZTIRA / TOTAL 613.419,55
________________________________________________________________

Gastuen Egoera / Estado de Gastos

Kapituluak / Capitulos Izena / Denominación Euroak/Euros
A) Eragiketa arruntak / Operaciones corrientes
1 Langileen gastuak / Gastos de personal 532.269,55
2 Ondasun arrunten eta zerb. erosketa / Gtos. en bienes corr. y serv. 26.650,00
3 Finantza gastuak / Gastos financieros 0,00
4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 48.000,00
B) Kapital eragiketak / Operaciones de capital
6 Inbertsio erreales inorenganatzea / Inversiones reales 6.500,00
7 Kapital transferentziak / Transferencias de capital 0,00
8 Finantza aktiboen aldaketa / Variación de activos financieros 0,00
9 Finantza pasiboen aldaketa / Variación de pasivos financieros 0,00
____________________

GUZTIRA / TOTAL 613.419,55
________________________________________________________________

UDAL KIROL PATRONATUA / PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Sarreren Egoera / Estado de Ingresos

Kapituluak / Capítulos Izena / Denominación Euroak/Euros
A) Eragiketa arruntak / Operaciones corrientes
1 Zuzeneko zergak / Impuestos directos 0,00
2 Zeharkako zergak / Impuestos indirectos 0,00
3 Tasak eta bestelako sarrerak / Tasas y otros ingresos 853.500,00
4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 523.474,56
5 Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales 16.670,00
B) Kapital eragiketak / Operaciones de capital
6 Inbertsio errealen inorenganatzea / Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Kapital transferentziak / Transferencias de capital 0,00
8 Finantza aktiboak / Activos financieros 0,00
9 Finantza pasiboak / Pasivos financieros 0,00
_________________

GUZTIRA / TOTAL 1.393.644,56
________________________________________________________________

Gastuen Egoera / Estado de Gastos

Kapituluak / Capitulos Izena / Denominación Euroak/Euros
A) Eragiketa arruntak / Operaciones corrientes
1 Langileen gastuak / Gastos de personal 218.144,56
2 Ondasun arrunten eta zerb. erosketa / Gtos. en bienes cor. y serv. 1.095.500,00
3 Finantza gastuak / Gastos financieros 0,00
4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00
B) kapital eragiketak / Operaciones de capital
6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 80.000,00
7 Kapital transferentziak / Transferencias de capital 0,00
8 Finantza aktiboen aldaketa / Variación de activos financieros 0,00
9 Finantza pasiboen aldaketa / Variación de pasivos financieros 0,00
________________________

GUZTIRA / TOTAL 1.393.644,56
________________________________________________________________

.

AZPEITIA BERRITZEN, S.A. REN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE AZPEITIA BERRITZEN , S.A.

.
Sarreren Egoera / Estado de Ingresos
.
Kapituluak / Capítulos Izena / Denominación Euroak/Euros
A) Eragiketa arruntak / Operacion.es corrientes
1 Zuzeneko zergak / Impuestos directos 0,00
2 Zeharkako zergak / Impuestos indirectos 0,00
3 Tasak eta bestelako sarrerak / Tasas y otros ingresos 258.310,00
4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 53.000,00
5 Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales 172.190,00
B) Kapital eragiketak / Operaciones de capital
6 Inbertsio errealen inorenganatzea / Enajen.de invers. reales 0,00
7 Kapital transferentziak / Transferencias de capital 350.000,00
8 Finantza aktiboak / Activos financieros 0,00
9 Finantza pasiboak / Pasivos financieros 0,00
_______________

GUZTIRA / TOTAL 833.500,00
________________________________________________________________

Gastuen egoera / Estado de gastos

Kapituluak / Capítulos Izena / Denominación Euroak/Euros
A) Eragiketa arruntak / Operaciones corrientes
1 Langileen gastuak / Gastos de personal 120.800,00
2 Ondasun arrunten eta zerb. erosketa / Gtos. en bienes corr. y serv. 41.000,00
3 Finantza gastuak / Gastos financieros 12.000,00
4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 0,00
B) Kapital eragiketak / Operaciones de capital
6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 574.700,00
7 Kapital transferentziak / Transferencias de capital 0,00
8 Finantza aktiboen aldaketa / Variación de activos financieros 0,00
9 Finantza pasiboen aldaketa / Variación de pasivos financieros 85.000,00
_______________

GUZTIRA / TOTAL 833.500,00
________________________________________________________________

AURREKONTU KONTSOLIDATUA / PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Sarreren Egoera / Estado de Ingresos

Kapituluak / Capítulos Izena / Denominación Euroak/Euros
. A) Eragiketa arruntak / Operaciones corrientes
1 Zuzeneko zergak / Impuestos directos 5.391.000,00
2 Zeharkako zergak / Impuestos indirectos 270.000,00
3 Tasak eta betelako sarrerak / Tasas y otros ingresos 2.928.810,00
4 Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes 11.219.861,80
5 Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales 547.682,66
B) Kapital eragiketak / Operaciones de capital
6 Inbertsio errealen inorenganatzea / Enajenación de invers. reales 0,00
7 Kapital transferentziak / Transferencias de capital 450.000,00
8 Finantza aktiboak / Activos financieros 18.000,00
9 Finantza pasiboak / Pasivos financieros 0,00
______________

GUZTIRA / INGRESOS 20.825.354,46
_______________________________________________________________

.

.
.
Gastuen Egoera / Estado de Gastos

Kapituluak / Capítulos Izena / Denominación Euroak/Euros

A) Eragiketa arruntak / Operaciones corrientes
1 Langileen gastuak / Gastos de Personal 6.158.664,25
2 Ondasun arrunt. eta zerb. erosketa / Gtos. en bienes corr. y serv. 6.978.850,00
3 Finantza gastuak / Gastos financieros 29.242.47
4 Transferentzi arruntak / Transferencias corrientes 3.915.054,70
B) Kapital eragiketak / Operaciones de capital
6 Inbertsio errealak / Inversiones reales 3.021.821,24
7 Kapital transferentziak / Transferencias de capital 280.000,00
8 Finantza aktiboen aldaketa / Variación de activos financieros 18.000,00
9 Finantza pasiboen aldaketa / Variación de pasivos financieros 423.721,80
_____________

GUZTIRA / TOTAL 20.825.354,46
________________________________________________________________

Azpeitian, 2018ko urtarrilaren 12a – Eneko Etxeberria Bereziartua, Alkate-Lehendakaria