wrapper

Azpeitiko HAPOn "Alde Zaharra" 1 HEko 1.1. azpieremurako Birpartzelazio proiektuaren behin betiko onarpena

Alkatetzak 20l7ko irailaren 4an emandako Ebazpenaren bidez, behin betiko izaeraz onartu da Azpeitiko Hiri Antolamenduaren Plangintza Orokorrean 1.1. HE Hirigintza eremuko l.l azpieremurako
Blirpartzelazio Proiektua. Espedientea Nerea Azpiazlk ordezkatzen dituen Zinealdea S.L.k eta Altuna y Uria S.A.k sustatu dute, eta Proiektua osatzen duten dokumentuak Jon Orue Etxebarria lturri abokatuak idatzi ditu.

Ebazpenhau behin betikoa da eta administrazio bidea amaitzen du. Interesatuek honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakete Bilbon, Euskadiko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Aretoan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Dena dela, partikularrek errekurtso horren aurretik bertaztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Lehendakaritzari, hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Horrela eginez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsorik ezingo da aurkeztu benazterlzeko errekurtsoa berariaz ebatzi arte edo presuntzioz ezetsi arte. Errekurtso horiek aurkez dutezke, egoki iritzitako gainerako
errekurtsoei kalterik egin gabe.